หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
 
เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกประจำเขตเลือกตั้ง
เรื่องแจ้งบุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบ และประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เรื่องแจ้งกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) เข้าระบบและประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม)
เรื่องรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2561
เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องเผยแพร่คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
เรื่องกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
เรื่องโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
เรื่องตารางการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 หมู่ที่ 1 - 18
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
เรื่องบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อ่านต่อ »
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 ซอย 1
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู๋ที่ 9 สายทางซับม่วง-ไปอำเภอปะคำ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 สายทางขึ้นเขาน้อย
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ซอยกลางหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 -ไปบ้านโคกโจด หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 11 สายทางรอบหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 สายทางหนองส้มลม - ซับนกกระยาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 สายทางกลางหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแด หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านดอนไร่ หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 สายทางไปโป่งแดงแยกทิศตะวันออก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางข้างวัดกุดโบสถ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 สายทางไปโรงสีหมู่บ้าน แยกที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 สายทางไปโรงสีหมู่บ้าน แยกที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางน้ำผุดเชื่อมหนองใหญ่ ตำบลสระตะเคียน
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก
ปลัด อบต.
นางสาววิไล แคเขว้า
กิจกรรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ออกสำรวจบ้านคนพิการ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคนพิการฯ

กิจกรรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตำบลกุดโบสถ์

กิจกรรมวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

โครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การดับเพลิงเบื้องต้นฯ

กิจกรรมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ร่วมดำเนินการจัดทำฝายแบบประชารัฐฯ

กิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2561

ร่วมน้อมเกล้ารำลึก องค์สมเด็จพระปิยมหาราชฯ

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018  www.kutbot.go.th  All Rights Reserved.
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com