หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
การลดขั้นตอน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
 
เรื่องบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ.2560
เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.กุดโบสถ์
เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกิดกว่าที่กำหนด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กร ในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
เรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560
เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 19/5/60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม
อ่านต่อ »
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 ซอย 1
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู๋ที่ 9 สายทางซับม่วง-ไปอำเภอปะคำ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 สายทางขึ้นเขาน้อย
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ซอยกลางหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 -ไปบ้านโคกโจด หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 11 สายทางรอบหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 สายทางหนองส้มลม - ซับนกกระยาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 สายทางกลางหมู่บ้าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแด หมู่ที่ 14
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านดอนไร่ หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 สายทางไปโป่งแดงแยกทิศตะวันออก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางข้างวัดกุดโบสถ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 สายทางไปโรงสีหมู่บ้าน แยกที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 สายทางไปโรงสีหมู่บ้าน แยกที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางน้ำผุดเชื่อมหนองใหญ่ ตำบลสระตะเคียน
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก
ปลัด อบต.
นางสาววิไล แคเขว้า

กิจกรรมวันที่ 28 กันยายน 2561

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมวันที่ 28 กันยายน 2561

พิธีมอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการฯ

กิจกรรมวันที่ 13 กันยายน 2561

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมวันที่ 11 กันยายน 2561

ต้อนรับคณะกรรมการเพื่อติดตาม เยี่ยมชมเสริมพลังการดำเนินงาน

กิจกรรมวันที่ 31 สิงหาคม 2561

โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว

กิจกรรมวันที่ 20 มิถุนายน 2561

เวทีประชาคมเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ

กิจกรรมวันที่ 18 มิถุนายน 2561

โครงการค่ายพุทธธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมวันที่ 19 มิถุนายน 2561

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 2561

อ่านต่อ »
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018  www.kutbot.go.th  All Rights Reserved.
 
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com