ข้อมูล อบต.
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 นโยบายการบริหาร
 
   ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.กุดโบสถ์
สภา อบต.กุดโบสถ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารบุคลากร
   ะเบียบ/กฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่ง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
   องทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   าฬิกาบอกเวลา
ปฏิทินส่วนตัว
  « พฤษภาคม 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
หน้าแรก      ��èҡ��¡

  ��èҡ��¡
สารจากนายก

สารจาก...นายก อบต.กุดโบสถ์
กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกุดโบสถ์ที่รักทุกท่าน
                    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมและคณะผู้บริหารตลอดทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ได้ช่วยกันพัฒนาตำบลกุดโบสถ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าครอบคลุมในเกือบทุกด้านของการพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีความพยายามให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการ
          - ด้านสาธารณูปโภคเช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา การพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ
          - ด้านเศรษฐกิจได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ
          - ด้านการศึกษาสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน
          - ด้านสาธารณสุขจัดให้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV สงเคราะห์ที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ยากไร้และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกไข้หวัด2009 และโรคติดต่ออื่น
          - ด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมเยาวชนในตำบลให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การพัฒนาในด้านต่างๆ เหล่านั้นจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ได้อยู่ที่การมีเศรษฐกิจดีแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดีเข้มแข็งพอที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสาธารณะได้
                 
 
สุดท้ายนี้
" ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้พี่น้องประชาชน
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
จงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต และหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง
อันเป็นพลังในการพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป "
 
 
นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
 
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ 
 
   Login
      เข้าสู่ระบบ... 
ออกจากระบบ...      

   ผู้ดูแลระบบ

   ระชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผล
งานกิจการสภา อบต.กุดโบสถ์
จดหมายข่าว
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนารายได้

   ารให้บริการ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สมุดเยี่ยม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา

   ว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ราชกิจจานุเบกษา
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.เสิงสาง
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.สระตะเคียน
อบต.บ้านราษฎร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

   บบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ผลโหวต
พึงพอใจมาก 58.6%
พึงพอใจ 21.8%
เฉย ๆ 6.0%
ไม่พึงพอใจ 3.0%
ไม่พึงพอใจมาก 10.5%
รวมโหวต : 19
« เริ่มโหวต »    « รายงาน »

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
0
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
Your IP » 54.224.91.58 ›
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4400-0946   Fax : 0-4400-0947