ข้อมูล อบต.
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 นโยบายการบริหาร
 
   ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.กุดโบสถ์
สภา อบต.กุดโบสถ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารบุคลากร
   ะเบียบ/กฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่ง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
   องทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   าฬิกาบอกเวลา
ปฏิทินส่วนตัว
  « สิงหาคม 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
หน้าแรก      Ἱ������䫴�

  Ἱ������䫴�

เมนูด้านบน
   เมนูด้านบน
หน้าแรก สารจากนายก สารจากปลัด ติดต่อเรา

เมนูด้านซ้าย
   ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.กุดโบสถ์
สภา อบต.กุดโบสถ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารบุคลากร
   ระเบียบ/กฎหมาย
พ.ร.ก./พ.ร.บ.
กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่ง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
   คู่มือสำหรับประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
   คู่มือสำหรับประชาชน
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งดัดแปลงอาคาร
การแจ้งถมดิน
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
การสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภค
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานช่วยเหลือสาธารณภัย)
   รวมลิงค์ต่าง ๆ

เมนูส่วนกลาง
กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ภาพกิจกรรม  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเด่นประจำวัน หนังสือราชการของท้องถิ่นนครราชสีมา

เมนูด้านขวา
   Login
   ประชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผล
งานกิจการสภา อบต.กุดโบสถ์
จดหมายข่าว
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนารายได้
รายรับ-รายจ่าย
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้
การจัดการองค์ความรู้
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560
1111
   หมู่บ้านในเขต อบต.
หมู่ที่ 1 บ้านกุดโบสถ์
หมู่ที่ 2 บ้านท่าเยี่ยม
หมู่ที่ 3 หนองลุมปุ๊ก
หมู่ที่ 4 บ้านโคกเตาเหล็ก
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสนวน
หมู่ที่ 6 บ้านสมบัติเจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแดง
หมู่ที่ 8 บ้านโคกโจด
หมู่ที่ 9 บ้านดอนโบสถ์
หมู่ที่ 10 บ้านหนองรังกา
หมู่ที่ 11 บ้านใหม่โนนทอง
หมู่ที่ 12 บ้านดอนไร่
หมู่ที่ 13 บ้านสมบัติพัฒนา
หมู่ที่ 14 บ้านหนองบัวแดง
หมู่ที่ 15 บ้านเตาเหล็กท่าช้าง
หมู่ที่ 16 บ้านดอนโบสถ์พัฒนา
หมู่ที่ 17 บ้านหนองสนวนพัฒนา
หมู่ที่ 18 บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา
   การให้บริการ
ถาม-ตอบ ดาวน์โหลด
สมุดเยี่ยมชม กระดานสนทนา
   เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ราชกิจจานุเบกษา
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.เสิงสาง
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.สระตะเคียน
อบต.บ้านราษฎร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
   อื่น ๆ
  แบบสำรวจความคิดเห็น   ค้นหา
  ปฏิทิน   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 
   Login
      เข้าสู่ระบบ... 
ออกจากระบบ...      

   ผู้ดูแลระบบ

   ระชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผล
งานกิจการสภา อบต.กุดโบสถ์
จดหมายข่าว
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนารายได้

   ารให้บริการ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สมุดเยี่ยม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา

   ว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ราชกิจจานุเบกษา
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.เสิงสาง
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.สระตะเคียน
อบต.บ้านราษฎร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

   บบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ผลโหวต
พึงพอใจมาก 59.7%
พึงพอใจ 18.8%
เฉย ๆ 5.2%
ไม่พึงพอใจ 2.6%
ไม่พึงพอใจมาก 13.6%
รวมโหวต : 22
« เริ่มโหวต »    « รายงาน »

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
0
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
Your IP » 54.225.38.2 ›
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4400-0946   Fax : 0-4400-0947