หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
โครงการจัดซื้อสารเคมีกำจัดยุง จำนวน 10 ขวด ลงวันที่ 14/3/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 7/3/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1/3/62 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 1/3/62 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อยางรถบรรทุกเอนกประสงค์ จำนวน 6 เส้น ลงวันที่ 26/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อศึกษาดูงาน ลงวันที่ 26/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ขนาด 85 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ลงวันที่ 18/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 18 หมู่บ้าน ลงวันที่ 18/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ลงวันที่ 18/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็ยเล่ม/เข้าปก เอกสารประกอบพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 13/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางสำนักไม้เหลือง) ลงวันที่ 13/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโจด หมู่ที่ 9 (สายทางข้างโรงเรียนบ้านโคกโจด) ลงวันที่ 13/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 12/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6/2/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา และเหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ร้านก้าวหน้าครุภัณฑ์ ลงวันที่ 6/2/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา และพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 6/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก ลงวันที่ 5/2/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ ลงวันที่ 5/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ (บ้านหนองสนวน) ลงวันที่ 1/2/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำ ชนิดบรรจุซอง 20 กรัม ลงวันที่ 31/2/62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 (สายทางถนนกลางบ้านทิศใต้ แยกที่ 3) ลงวันที่ 29/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านเตาเหล็ก ไปเทศบาลตำบลเสิงสาง) ลงวันที่ 29/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 (สายทางถนนกลางบ้าน เชื่อมถนนหินคลุกเดิม) ลงวันที่ 29/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 (สายทางโรงเรียนบ้านหนองสนวน วัดหนองสนวน) ลงวันที่ 29/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 25/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ ลงวันที่ 25/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการศึกษาดูงาน ลงวันที่ 25/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเจาะบาดาล และวางระบบประปาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง ลงวันที่ 24/1/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก - ลุมปุ๊ก) ลงวันที่ 24/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 (สายทางหลัดวัดกุดโบสถ์ ไปสะพานหนองตลาด) ลงวันที่ 24/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 48 ชุด ลงวันที่ 24/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 22 ชุด ลงวันที่ 24/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง ลงวันที่ 21/1/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาพ่นหมอกควัน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 15/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำมัน ตามโครงการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ลงวันที่ 15/1/62 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ออกกำลังกาย จำนวน 2 รายการ ลงวันที่ 10/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำมัน ตามโครงการควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ลงวันที่ 8/1/62 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (ไฟฉุกเฉิน) จำนวน 5 เครื่อง ลงวันที่ 8/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ (ปั้มลม) จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 8/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อของรางวัลการแสดง (โครงการวันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2562 ลงวันที่ 8/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดสถานที่ เวทีการแสดง จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 8/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 โครงการ ลงวันที่ 8/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ลงวันที่ 8/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 4/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน PC ALL IN ONE และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ลงวันที่ 4/1/62  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศพด. อบต.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก - ลุมปุ๊ก) ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศพด.บ้านหนองแดง ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการคนงานทั่วไป ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาด อบต.กุดโบสถ์ ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศพด. อบต.กุดโบสถ์ (บ้านหนองสนวน) ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการ อบต.กุดโบสถ์ ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาด ศพด.กุดโบสถ์ (บ้านหนองสนวน) ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาด ศพด.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก - ลุมปุ๊ก) ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61  ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ 1 โครงการ 1 อปท. ลงวันที่ 28/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาด ศพด.บ้านหนองแดง ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ลงวันที่ 26/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก และโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ ลงวันที่ 24/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 3 เครื่อง ลงวันที่ 24/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ลงวันที่ 18/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดกีฬา ของรางวัลการแข่งขัน และเหรียญรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กก่อนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ) ภายในเขตตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 17/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาค่ารับรอง ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน จำนวน 60 คน ลงวันที่ 17/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ จำนวน 400 บาท ลงวันที่ 17/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ในเขตตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 14/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 13/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ลงวันที่ 13/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ลงวันที่ 12/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ลงวันที่ 12/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ลงวันที่ 12/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 11/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง และถนน คสล. ที่ชำรุดเสียหาย ลงวันที่ 11/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 (สายทางทิศตะวันตกสะพานโป่งแดง) ลงวันที่ 4/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 - บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 (ช่วงคลองลุงงิ้ว) ลงวันที่ 4/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางโป่งลวกเชื่อมเขาน้อย) ลงวันที่ 4/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 (สายทางทิศตะวันออกสะพานโป่งแดง) ลงวันที่ 4/12/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำพานพุ่มดอกไม้ ลงวันที่ 30/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ อปพร. ลงวันที่ 30/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 30/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ ขนาด 1 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน ลงวันที่ 30/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายโครงการฯ ลงวันที่ 30/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 28/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 สายทางสระน้ำประปา - ไปท้ายหมู่บ้าน ลงวันที่ 28/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 สายทางขึ้นดงหัวนอนต่อ คสล. ลงวันที่ 28/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 สายทางข้าง อบต. ลงวันที่ 28/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 สายทางไปฝายบ้านกุดโบสถ์ ลงวันที่ 28/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 สายทางข้างวัดหนองแดง ลงวันที่ 26/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 1 (สายทางข้างโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์) ลงวันที่ 26/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18 (สายทางแยกถนนเสิงสาง - ปะคำ) ลงวันที่ 26/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ลงวันที่ 22/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ลงวันที่ 22/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 22/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 1 ป้าย ลงวันที่ 20/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อการศึกษาดูงาน ลงวันที่ 20/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 850 ถุง ลงวันที่ 16/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 16/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ 14/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ลงวันที่ 14/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 4 สาย ลงวันที่ 8/11/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน ลงวันที่ 31/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการค่าเช้าถ่ายเอกสาร ลงวันที่ 31/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำมะนเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 31/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกหิน นายปราศัย จรกระโทก ลงวันที่ 31/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการรถบรรทุกหิน นายประคอง อังกระโทก ลงวันที่ 31/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 17,000 ถุง ของ ศพด.อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 31/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดถุงรสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 99,300 ถุง , ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 29,790 กล่อง ของ โรงเรียนในเขต อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 31/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 30/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อกระดาษ A 4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 300 รีม ลงวันที่ 30/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายเหล็กโครงการ จำนวน 1 ป้าย ลงวันที่ 30/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 29/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 29/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาบริการค่าเช่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ลงวันที่ 29/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 28/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กย 1353 นม จำนวน 13 รายการ ลงวันที่ 24/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ลงวันที่ 24/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู พร้อมชื่อหน่วยงาน ลงวันที่ 19/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 16/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ลงวันที่ 11/10/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ที่ทำการ อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการคนงานทั่วไป ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ บ้านหนองสนวน ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแดง ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ บ้านเตาเหล็ก - ลุมปุ๊ก ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการค่าจ้างทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการค่าจ้างทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ บ้านหนองสนวน ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการค่าจ้างทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ บ้านหนองแดง ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการค่าจ้างทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ บ้านเตาเหล็ก - ลุมปุ๊ก ราย 3 เดือน ลงวันที่ 28/9/61 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงวันที่ 20/9/61 ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ลงวันที่ 20/9/61 ดาวน์โหลด
ซื้อตู้เก็บเอกสาร ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 สายทางซับนกกระยาง และบ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางซับนกกระยาง ซอย 3 ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำวารสารทำเนียบ อปพร. อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จ้างถ่ายเอกสาร ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับสร้างโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 10 รายการ ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อไฟรางบนหลังคารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (สัญญาวับวาบ) จำนวน 1 ชุด ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง ลงวันที่ 18/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อพัดลมติดผนัง และพัดลมโคจร ลงวันที่ 17/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart Tv ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ลงวันที่ 17/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ จำนวน 4 ราย ลงวันที่ 12/9/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการซ่อมแวม และบำรุงรักาาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ลงวันที่ 10/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ลงวันที่ 10/9/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บมุม จำนวน 3 รายการ ลงวันที่ 10/9/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง ลงวันที่ 10/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ลงวันที่ 6/9/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น ลงวันที่ 4/9/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ลงวันที่ 4/9/61 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 4/9/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/8/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/8/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อกระดาษ 180 G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/8/61 ดาวน์โหลด
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/8/61 ดาวน์โหลด
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20/8/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้และตู้เก็บเอกสาร ลงวันที่ 7/8/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/7/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16/7/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/7/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/7/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ลงวันที่ 6/7/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร ลงวันที่ 6/7/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิล ลงวันที่ 6/7/61 ดาวน์โหลด
วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ลงวันที่ 6/7/61 ดาวน์โหลด
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28/6/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/6/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด จำนวน 20 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22/6/61 ดาวน์โหลด
อาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. ลงวันที่ 21/6/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/6/61 ดาวน์โหลด
จ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและจัดหาอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/6/61 ดาวน์โหลด
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13/6/61 ดาวน์โหลด
จ้างทาสีรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/6/61 ดาวน์โหลด
จ้างยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/6/61 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11/6/61 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถปรับอากาศ ไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างตกแต่งสถานที่อบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำวุฒิบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายโครงการ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10/5/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 สายทางซับม่วงไปอำเภอปะคำ ลงวันที่ 10/5/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 ซอย 1 ลงวันที่ 10/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเทลานเอนกประสงค์ระหว่างอาคารเรียนกับโรงเรียน ศพด.อบต.กุดโบสถ์ บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก ลงวันที่ 9/5/61 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9/5/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 สายทางขึ้นเขาน้อย ลงวันที่ 7/5/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 11 สายทางรอบหมู่บ้าน ลงวันที่ 7/5/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ซอยกลางหมู่บ้าน ลงวันที่ 7/5/61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 ไปบ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 7/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18 ลงวันที่ 3/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ บ้านหนองสนวนพัฒนา หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 3/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 1 ลงวันที่ 3/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 ลงวันที่ 3/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ลงวันที่ 3/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 ลงวันที่ 3/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ บ้านดอนไร่ หมู่ที่ 12 ลงวันที่ 3/5/61 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 11 ลงวันที่ 3/5/61 ดาวน์โหลด
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com