หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
ดาวน์โหลด
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
ดาวน์โหลด
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
ดาวน์โหลด
การแจ้งขุดดิน
ดาวน์โหลด
การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
ดาวน์โหลด
การแจ้งถมดิน
ดาวน์โหลด
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ดาวน์โหลด
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีโรงเรีอนและที่ดิน
ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
ดาวน์โหลด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ดาวน์โหลด
การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ดาวน์โหลด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลด
การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวน์โหลด
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
การสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภค
ดาวน์โหลด
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(งานช่วยเหลือสาธารณภัย)
ดาวน์โหลด
     
     
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com