หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
 
นางจันทร์ญี อังกระโทก
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางโสภา แพไธสง
ครู ค.ศ.1
นางกัญญา ปุรา
ครู ค.ศ.1
นางจิรวดี รวบกระโทก
นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)
 
นางสาวธยานี วิภาหัสน์
ครู ค.ศ.1
นางศุภพิชญ์ แหล่กระโทก
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญารัตน์ ด่านขุนทด
คนงานทั่วไป
 
นางสาวนิตยา อำพะรัตน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจารุณี ลอยกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนงค์รัก โพธิจักร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา ดาทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพฤกษา หล่อเภรี
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com