หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บถาษีโรงเรือน
ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ดาวน์โหลด
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บภาษป้าย
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ดาวน์โหลด
กระบวนการ/ขั้นตอนและระยเวลาของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.กุดโบสถ์
ดาวน์โหลด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.กุดโบสถ์
ดาวน์โหลด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดโบสถ
ดาวน์โหลด
การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.กุดโบสถ์ การศึกษา 2561
ดาวน์โหลด
การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ษ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
การจัดทำงบประมาณ
ดาวน์โหลด
การประชุมสภาท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
การเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลด
     
     
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com