หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 30 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางสำนักไม้เหลือง) ลงวันที่ 29 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ลงวันที่ 29 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านเตาเหล็กท่าช้าง - ไปเทศบาลตำเสิงสาง) ลงวันที่ 14 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 (สายทางถนนกลางบ้านทิตใต้ แยกที่ 3) ลงวันที่ 11 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 (สายทางโรงเรียนบ้านหนองสนวน วัดหนองสนวน) ลงวันที่ 10 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 (สายทางถนนกลางบ้านเชื่อมถนนหินคลุก) ลงวันที่ 9 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 (สายทางหลังวัดกุดโบสถ์ ไปสะพานหนองตลาด) ลงวันที่ 8 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 ซอย 1 ลงวันที่ 20 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู๋ที่ 9 สายทางซับม่วง-ไปอำเภอปะคำ ลงวันที่ 20 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 สายทางขึ้นเขาน้อย ลงวันที่ 11 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ซอยกลางหมู่บ้าน ลงวันที่ 11 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 -ไปบ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 ลงวันที่ 11 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ 11 สายทางรอบหมู่บ้าน ลงวันที่ 11 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตรบ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 สายทางหนองส้มลม - ซับนกกระยาง ลงวันที่ 4 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 สายทางกลางหมู่บ้าน ลงวันที่ 4 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแด หมู่ที่ 14 ลงวันที่ 4 เม.ย.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านดอนไร่ หมู่ที่ 12 ลงวันที่ 27 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หมู่ที่ 10 สายทางไปโป่งแดงแยกทิศตะวันออก ลงวันที่ 27 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางข้างวัดกุดโบสถ์ ลงวันที่ 27 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 สายทางไปโรงสีหมู่บ้าน แยกที่ 2 ลงวันที่ 27 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 สายทางไปโรงสีหมู่บ้าน แยกที่ 1 ลงวันที่ 27 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 16 สายทางน้ำผุดเชื่อมหนองใหญ่ ตำบลสระตะเคียน ลงวันที่ 27 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ 13 สายทางกลางบ้านแยกทิศตะวันตก แยกที่ 3 ลงวันที่ 27 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com