หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
ตารางออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 8/3/62
ดาวน์โหลด
ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน" ลงวันที่ 11/1/62
ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกประจำเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 20/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งบุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบ และประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ลงวันที่ 12/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งกลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) เข้าระบบและประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ลงวันที่ 12/11/61
ดาวน์โหลด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนตุลาคม) ลงวันที่ 12/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 12/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 9/11/61
ดาวน์โหลด
เรื่องเผยแพร่คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 31/10/61
ดาวน์โหลด
เรื่องกำหนดปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 31/10/61
ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 29/10/61
ดาวน์โหลด
เรื่องตารางการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 29/10/61
ดาวน์โหลด
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 หมู่ที่ 1 - 18 ลงวันที่ 29/10/61
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 29/10/61
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 29/10/61
ดาวน์โหลด
เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 19/10/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 21/9/61
ดาวน์โหลด
เรื่องบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 31/8/61
ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 25/7/61
ดาวน์โหลด
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 20/6/61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ลงวันที่ 24/5/61
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 24/4/61
ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.กุดโบสถ์ ลงวันที่ 14/12/60
ดาวน์โหลด
เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกิดกว่าที่กำหนด ลงวันที่ 17/11/60
ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 31/10/60
ดาวน์โหลด
เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 29/9/60
ดาวน์โหลด
เรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ 28/9/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12/6/60
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงวันที่ 1/6/60
ดาวน์โหลด
เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 ลงวันที่ 19/5/60
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 19/5/60
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ลงวันที่ 18/5/60
ดาวน์โหลด
เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อ ลงวันที่ 9/5/60
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 15/3/60
ดาวน์โหลด
เรื่องให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 13/3/60
ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 23/2/60
ดาวน์โหลด
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ลงวันที่ 31/10/59
ดาวน์โหลด
ประกาศปรับปรุงกระบวนการบริหารภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ลงวันที่ 9/6/59
ดาวน์โหลด
     
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com