หน้าแรก   ข้อมูล อบต.    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.kutbot.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ข้อมูลหมู่บ้านในเขต อบต.กุดโบสถ์
ที่ท่องเที่ยว ตำบลกุดโบสถ์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลกุดโบสถ์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
 
นายตุน กรงกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสวัสดิ์ จักรสาน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


 
นางสาววิไล แดเขว้า
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


 
นายพนม จรกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 1
นางกำไร หมั่นนางรอง
สมาชิก อบต.หมู่ 1
นายนัฐพร ชำนาญจิตร
สมาชิก อบต.หมู่ 2
 
นางสมหมาย อังกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 2
นายตุน กรงกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 3
นางแหมว ไชยจังหรีด
สมาชิก อบต.หมู่ 3
 
นายยุทธศาสตร์ ฝาไธสง
สมาชิก อบต.หมู่ 4
นางสาวนพรัตน์ เลิสกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 4
นายชาคริต โสสุวรรณ
สมาชิก อบต.หมู่ 5
 
นางประภาพร ประทุมคำ
สมาชิก อบต.หมู่ 5
นายวิฑูรย์ เจริญศิริ
สมาชิก อบต.หมู่ 6
นายน้อย คลองตรง
สมาชิก อบต.หมู่ 6
 
นางขวัญใจ บุตรวิชา
สมาชิก อบต.หมู่ 7
นางวรนคร ประตังถาเน
สมาชิก อบต.หมู่ 7
นายบุญลอย แสนงาม
สมาชิก อบต.หมู่ 8
 
นายสวัสดิ์ จักรสาน
สมาชิก อบต.หมู่ 8
นางอาภรณ์ เลยกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 9
นายนาวิน ทองทิพย์
สมาชิก อบต.หมู่ 10
 
นายบุญเพ็ง คงสุข
สมาชิก อบต.หมู่ 11
นายพิมพา เวียนนอก
สมาชิก อบต.หมู่ 11
นายธวัช เลยกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 12
 
นางสาวลูกตาล ใสกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 12
นายวีระศักดิ์ แสนดื้อ
สมาชิก อบต.หมู่ 13
นายอำพร น้ำหวาน
สมาชิก อบต.หมู่ 13
 
นายวัชระ สมจิตร
สมาชิก อบต.หมู่ 14
นางนงนุช จอมคำศรี
สมาชิก อบต.หมู่ 14
นายโปย ปราสาทกลาง
สมาชิก อบต.หมู่ 15
 
นางสาวทัศนี ปั่นทองหลาง
สมาชิก อบต.หมู่ 15
นายพงษ์พัฒน์ ญาติกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 16
นายสาม คุตรสูตร
สมาชิก อบต.หมู่ 16
 
นายรัตน์ สมแก้ว
สมาชิก อบต.หมู่ 17
นางนวลจันทร์ หินโนรส
สมาชิก อบต.หมู่ 17
นายวันเพ็ญ เศียร์กระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 18
 
   
นายอนิรุทธิ์ แพงคำ
สมาชิก อบต.หมู่ 18
   
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-000-946 แฟกซ์. 044-000-947
Copyrights © 2018 www.kutbot.go.th All Rights Reserved.

ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand อีเมล์.info@thailocalweb.com