ข้อมูล อบต.
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 นโยบายการบริหาร
 
   ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.กุดโบสถ์
สภา อบต.กุดโบสถ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารบุคลากร
   ะเบียบ/กฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่ง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
   องทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   าฬิกาบอกเวลา
ปฏิทินส่วนตัว
  « เมษายน 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
หน้าแรก
  กิจกรรมเด่น
"กุดโบสถ์ก้าวหน้า ด้วยการบริหารจัดการที่ดี"
  
  าพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาสานสมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนกับ ศพด.

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 

มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกุดโบสถ์ ครั้งที่ 13

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.กุดโบสถ์ 14 ธ.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกิดกว่าที่กำหนด 17 พ.ย. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องโครงสร้างและการจักองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ 29 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28 ก.ย. 60
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2560 12 มิ.ย. 60
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1 มิ.ย. 60
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 19 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 19 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม 18 พ.ค. 60
  

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.กุดโบสถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 20 เม.ย. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล ม11 (สายทางรอบหมู่บ้าน) 20 เม.ย. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล. ม2 ซอยกลางหมู่บ้าน 20 เม.ย. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล ม9 สายทางขึ้นเขาน้อย 20 เม.ย. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล ม6 ไปบ้านโคกโจด ม8 20 เม.ย. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน หินคลุก ม9 สายทางซับม่วงไปอำเ 20 เม.ย. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ม15 ซอย 1 20 เม.ย. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ที่ 15 ซอย 1 e-bidding 20 เม.ย. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 (สายทางซับม่วง-ไปอำเภอปะ 20 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 11 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ คลองโกรกตาคง 11 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองสารธารณประโยชน์ บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 คลองซับม่วง 11 เม.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 สายทางขึ้นเขาน้อย e-bidding 11 เม.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ซอยกลางหมู่บ้าน e-bidding 11 เม.ย. 61
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านสมบัติเจริญ ม6 ไปบ้านโคกโจด ม.8 e-bidding 11 เม.ย. 61
  

   ระกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย


Link Web.
 
   Login
      เข้าสู่ระบบ... 
ออกจากระบบ...      

   ผู้ดูแลระบบ

   ระชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผล
งานกิจการสภา อบต.กุดโบสถ์
จดหมายข่าว
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนารายได้

   ารให้บริการ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สมุดเยี่ยม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา

   ว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ราชกิจจานุเบกษา
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.เสิงสาง
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.สระตะเคียน
อบต.บ้านราษฎร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

   บบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ผลโหวต
พึงพอใจมาก 59.7%
พึงพอใจ 18.5%
เฉย ๆ 6.7%
ไม่พึงพอใจ 3.4%
ไม่พึงพอใจมาก 11.8%
รวมโหวต : 17
« เริ่มโหวต »    « รายงาน »

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
0
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
Your IP » 54.162.121.80 ›
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4400-0946   Fax : 0-4400-0947