ข้อมูล อบต.
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 นโยบายการบริหาร
 
   ข้อมูลบุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.กุดโบสถ์
สภา อบต.กุดโบสถ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริหารบุคลากร
   ะเบียบ/กฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบ
ประกาศ/คำสั่ง
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดการองค์ความรู้
   องทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   าฬิกาบอกเวลา
ปฏิทินส่วนตัว
  « กุมภาพันธ์ 2018 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
หน้าแรก
  กิจกรรมเด่น
"กุดโบสถ์ก้าวหน้า ด้วยการบริหารจัดการที่ดี"
  
  าพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 22 ธ.ค. 2560
 

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลกุดโบสถ์

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย ปีงบประมาณ 2561
 
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.กุดโบสถ์ 14 ธ.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกิดกว่าที่กำหนด 17 พ.ย. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องโครงสร้างและการจักองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ 29 ก.ย. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28 ก.ย. 60
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2560 12 มิ.ย. 60
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1 มิ.ย. 60
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560 19 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 19 พ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม 18 พ.ค. 60
  

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถังต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กท 21 นม จำนวน 2 รายการ โ 25 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม/เข้าปก (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 256 25 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีดับเพลิง พร้อมบริการเติมสารเคมี 23 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬา 23 ม.ค. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ 23 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ 23 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อการเกษตร บ้านหนองรังกา หม 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอ 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสมบ 15 ม.ค. 61
  

   ระกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย


Link Web.
 
   Login
      เข้าสู่ระบบ... 
ออกจากระบบ...      

   ผู้ดูแลระบบ

   ระชาสัมพันธ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ อบต.
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผล
งานกิจการสภา อบต.กุดโบสถ์
จดหมายข่าว
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการปฎิบัติงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนารายได้

   ารให้บริการ
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
สมุดเยี่ยม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา

   ว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ราชกิจจานุเบกษา
อบต.สุขไพบูลย์
อบต.เสิงสาง
อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.สระตะเคียน
อบต.บ้านราษฎร์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

   บบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ผลโหวต
พึงพอใจมาก 59.7%
พึงพอใจ 18.5%
เฉย ๆ 6.7%
ไม่พึงพอใจ 3.4%
ไม่พึงพอใจมาก 11.8%
รวมโหวต : 17
« เริ่มโหวต »    « รายงาน »

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
0
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
0
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0
 
Your IP » 54.146.250.192 ›
 
Click for Bangkok, Thailand Forecast
กรุงเทพฯ [ประเทศไทย]
Click for New York, New York Forecast
นิวยอร์ค [อเมริกา]
Click for Sydney, New South Wales Forecast
ซีดนีย์ [ออสเตรเลีย]
Click for Shanghai, Shang-Hai Forecast
เซี่ยงไฮ้ [จีน]


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4400-0946   Fax : 0-4400-0947